top of page

Cyfri lawr i Gwerin Gwallgo / Count down to Gwerin Gwallgo


Dwi'n wirioneddol gyffrous i fod yn rhan o Gwerin Gwallgo eleni. Nawr yn ei thrydydd flwyddyn, mae'r cwrs wedi mynd o nerth i nerth. Eleni mae'r nifer mwyaf erioed o bobl ifanc wedi wedi cofrestru.

Sefydlwyd y cwrs gan trac: Traddodiadau Cerdd Cymru yn 2015 oherwydd y diffyg darpariaeth mewn cerddoriaeth gwerin i bobl ifanc yng Nghymru. Roedd mudiadau fel trac a Clera yn gwneud gwaith arbennig yn cynnal gweithdai, ond doedd dim cwrs preswyl ar gael yn arbennig i bobl ifanc. Gwnes i cynllunio'r cwrs yn seliedig ar fy mhrofiadau yn mynychu cyrsiau tebyg fel Feis Rois yn yr Alban, Folkworks yn Lloegr a Ethno yn Sweden.

Gwnaeth mynychu cwrs Ethno pan oeddwn i'n 16 mlwydd oed newid trywydd fy mywyd a fy ngyrfa, a hwn oedd y cam cyntaf ar y daith i sefydlu Calan. Dwi'n gobeithio eleni ar Gwerin Gwallgo, bydd y bobl ifanc sydd wedi cofrestru yn cael yr un fath o brofiadau bythgofiadwy a ges i. Byddaf yn adrodd holl hanes y cwrs eleni fan hyn, felly gwyliwch y gofod...

I'm so excited to be part of Gwerin Gwallgo this year. Now in its third year, the course has gone from strength to strength, and this year we've had a record number of young people registering.

The course was set up by trac: Music Traditions Wales in 2015 as there was a gap in the folk music provision for young people here in Wales. Organisations such as Celra and trac were doing great work holding workshops, but there wasn't a residential course specifically for young people. I designed the course based on my experiences visiting other youth residential courses such as Feis Rois in Scotland, Folkworks in England and Ethno in Sweden.

Attending Ethno when I was 16 years old changed my life and my career; this was the first step in the journey to starting Calan. I really hope that the young people who have registered for Gwerin Gwallgo will have the same amazing experiences as I had. I'll reprt on this year's course here, so watch this space....

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page